Regulamin


I. Warunki ogólne


1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.builderrc1.pl i/lub sklep983289.shoparena.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep internetowy jest prowadzony przez firmę:

BUILDER.RC Ewelina Goławska

21-400 Łuków,

Ul. Ryszarda Kaszubskiego 3
NIP: 538-180-35-36

REGON: 387456361

3. Adres do korespondencji:

BUILDER.RC Ewelina Goławska

21-400 Łuków,

Ul. Ryszarda Kaszubskiego 3

Tel: +48 605 280 255


II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamawiam".
W celu poprawnego przeprowadzenia procedury zamówienia, należy założyć konto użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok

3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia wysyłane na adres e-mail.

4. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Furgonetka.pl. Klient może także dokonać odbioru zamówionego towaru osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszej przedpłacie.

5. Należność za zamówiony towar Klient reguluje poprzez szybkie płatności realizowane za pośrednicstwem  Płatności Shoper lub przy odbiorze przesyłki (paczka za pobraniem) lub przelewem przed wysyłką (wysłanie nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedającego) na numer konta wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia - w zależności od wybranej formy zapłaty. W przypadku wybrania opcji: płatność przelewem, zamówienie ważne jest przez 7 dni roboczych. Jeżeli w tym czasie środki za zamówienie nie wpłyną na wskazane konto będzie to traktowane jako rezygnacja z zamówienia i zamówienie zostanie anulowane. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A..

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro


6. Koszty przesłania zamówionych towarów uzależnione od wagi i gabarytów obciążają zamawiającego (stawki według cennika Furgonetka.pl)

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji

8. Zamówienia z nieprawidłowo podanymi danymi teleadresowymi (nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu) nie będą rozpatrywane.

9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym builderrc1.pl i/lub sklep983289.shoparena.pl są podane w złotych polskich i zawierają odpowiedni podatek VAT (ceny brutto).

10. Na zakupione towary nie wystawiamy paragonu zgodnie z : „

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących


 Dz. U. z 2020 r. poz. 2317 

 

 § 2. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. 

 

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

 

36

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

37

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. „

 

 A podstawą potwierdzającą dokonanie zakupu jest wyciąg z konta bankowego dokonanej transakcji.

11. Oprócz sprzedaży wysyłkowej nie prowadzimy sprzedaży w punkcie stacjonarnym, jedyną opcją odbioru osobistego towaru jest dokonanie przedpłaty poprzez sklep internetowy z wybraniem formy płatności „Odbiór osobisty - przedpłata”.

12. Pomimo iż strona sklepu aktualizowana jest na bieżąco, co gwarantuje wierność informacji na temat dostępności produktów, to z powodu naturalnej rotacji towaru i mogącego zdarzyć się błędu, okazać się może iż dany produkt w chwili zamówienia będzie jednak niedostępny. W takim przypadku, klient zostanie poinformowany o jego braku i terminie kolejnej dostawy. W przypadku dokonania uprzedniej zapłaty za zamówienie przez klienta, sprzedający zwróci mu całość otrzymanej kwoty (chyba, że zamawiający postanowi inaczej np. wyrazi zgodę na oczekiwanie na najbliższą dostawę), a zamówienie zostanie anulowane.

III. Zwrot towaru

1. Kupujący może odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od daty otrzymania zamówionego towaru, w takim przypadku sprzedający dokona zwrotu zapłaty po wcześniejszym dostarczeniu zwracanego towaru.

2. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania oraz powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu.

 

3. Zwrotu towaru Klient może dokonać osobiście w siedzibie firmy lub też przysyłając towar do siedziby firmy. 

IV. Gwarancja

  1. Każdy produkt zakupiony jest fabrycznie nowy i objęty gwarancją.
  2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc do daty zakupu produktu, o ile na produkcie nie oznaczono inaczej.
  3. Czas realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia produktu do siedziby firmy (sprzedawcy). W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy u producenta zagranicznego, czas realizacji może być przedłużony o 30 dni.
  4. Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte – powstałe z winy producenta.
  5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z:

- uszkodzeń mechanicznych,

- uszkodzeń termicznych,

- uszkodzeń chemicznych,

- uszkodzeń w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu jak też niewłaściwej konserwacji czy eksploatacji,

- uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa (w szczególności przy instalacji czy naprawach),

- uszkodzeń spowodowanych dokonanymi przez użytkownika przeróbkami,

- naturalnego zużywania się produktu,

- celowego uszkodzenia przez użytkownika,

- rozbicia modelu,

- uszkodzenia części eksploatacyjnych,

- poddanie produktów, (nie będących do tego dostosowanych) działaniu wody,

- zgubienia części,

- zerwanie plomb gwarancyjnych powoduje utratę gwarancji

  1. Jakiekolwiek przeróbki, naprawy i zmiany dokonane przez użytkownika w okresie gwarancyjnym, automatycznie powodują utratę gwarancji.

 

 

 

V. Postanowienia końcowe

1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543, stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych”

 

 


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI / SPORÓW

 

1. Sklep w tym miejscu informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur – Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sklep. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny).

2. Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sklep w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sklep podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub jej brak Sklep wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.

3. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

c) Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

d) Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

5. Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 Informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych w zakresie  realizacji umów sprzedaż:

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej: RODO informujemy, że

Administratorem bazy danych osobowych jest firma BUILDER.RC Ewelina Goławska z siedzibą w: 21-400 Łuków , ul. Ryszarda Kaszubskiego 3, NIP 5381803536. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych pod adresem: builder.rc1@gmail.com

1.     Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku firm dodatkowo numer NIP, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art.6 p.1a RODO jako podstawy prawnej w zakresie: 

a.)   przyjmowania i realizacji zamówień, wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności oraz realizacji reklamacji

b.)   wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

c.)   dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych

d.)   wysyłania informacji handlowych

2.     Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym osobom trzecim w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego zrealizowanie zakresu z pkt.1 ), mogą to być podmioty takie jak:

a.) firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie. 
b.) firmy świadczące usługi księgowe.
c.) firmy windykacyjne.
d.) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes U.K.E., Prezes U.O.K. i K., sądy, organy podatkowe – ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o podstawę prawną.

3.     Dane osobowe są danymi poufnymi i nie zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione osobom trzecim.

4.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło wykonanie ostatniej umowy sprzedaży, co jest wymogiem ustawy o rachunkowości.

5.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.     Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.     W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do Administratora danych jak i do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

8.     W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z firmą: BUILDER.RC Ewelina Goławska pod adresem: 21-400 Łuków, ul. Ryszarda Kaszubskiego 3 lub pod adresem e-mail: builder.rc1@gmail.com

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl